Dirección do Centro

Dirección do Centro

Persoal Docente e Investigador

Persoal de Administración e Servizos

Espazos e servizos

EQUIPO DECANAL

Antón Álvarez Sousa

Decano

María del Carmen Rodríguez Rodríguez

Vicedecana de Calidade

Estefanía Calo García

Vicedecana de Mobilidade e Extensión Universitaria

Elvira Santiago Gómez

Secretaría Académica

COMISIÓNS DELEGADAS

COMISIÓN ACADÉMICO – DOCENTE, RELACIÓNS INTERNACIONAIS E DE GARANTÍA DE CALIDADE

 • Presidente: Antón Álvarez Sousa, decano (actuará como presidenta por delegación María del Carmen Rodríguez Rodríguez cando se convoque íntegramente por asuntos de calidade)
 • Secretaria: Elvira Santiago Gómez (Secretaria Académica)
 • María del Carmen Rodríguez Rodríguez (Vicedecana de calidade)
 • Estefanía Calo García (Vicedecana de Mobilidade e Extensión Universitaria)
 • Carlos Diz Reboredo (Coordinador Grado)
 • Matilde Massó Lago (Directora do Departamento)
 • Pablo Clemente Espinosa Breen (Coordinador do Programa de Doutoramento en Ciencias Sociais e do Comportamento)
 • Belén Fernández Suárez (Coordinadora Máster Políticas Sociais)
 • José Antonio Cortés Vázquez (Coordinador Máster MIAS)
 • Eduardo Guillén Solorzano (Coordinador Mestrado Turismo)
 • Laura Suárez Grimalt (Apoio ao Vicedecanato de Calidade – Representante do PDI designado en Xunta de Facultade)
 • Ismael Blanco Bouza (Miembro Invitado – DELOGA, Representante empleadores)
 • Artak Mkrtichyan (Coordinador dos TFG)
 • Paula Alexandra Falce  (Representante do alumnado)
 • Rocío Lojo Yáñez (Representante do alumnado – Independente)
 • Germán Martínez Suárez – (Administrador del Centro / Administrador do Centro)
 • Mª Aurora Palleiro Arijón – (Secretaría del decanato /Secretaría do decanato)
 • Paloma Moré Corral (Coordinadora del Prácticum -Representante de PDI designado en Junta de Facultad/ Coordinadora do Practicum – Representante de PDI designado en Xunta de Facultade)

 

COMISIÓN DE XESTIÓN ECONÓMICA, INFRAESTRUCTURAS E SERVIZOS

 • Presidente: Antón Álvarez Sousa (Decano da Facultade)
 • Secretaria: Elvira Santiago Gómez (Secretaria Académica)
 • Alberto Cotillo Pereira (Representante do Departamento para as áreas de Socioloxía, Historia e Ciencias Políticas)
 • Enrique Couceiro Domínguez (Representante do PDI designado en Xunta de Facultade)
 • Alberto Rodríguez Barcón (Representante do PDI designado en Xunta de Facultade)
 • Paula Alexandra Falce (Representante do alumnado)
 • Rocío Lojo Yáñez  (Representante do alumnado)
 • Marta-Fernández Tafall Salgado (Negociado de Asuntos Económicos)
 • Beatriz López-Cortón Díaz (Representante do PAS)
 • Juan Carlos Muñiz Seijas (PAS- Conserje / PAS – Conserxe)

 

COMISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, CULTURA E NORMALIZACIÓN

 • Presidente: Antón Álvarez Sousa (Decano da Facultade)
 • Estefanía Calo García (Vicedecana de Mobilidade e Extensión Universitaria)
 • Secretaria: Elvira Santiago Gómez (Secretaria Académica)
 • Laura Román Masedo (Representante do PDI designado en Xunta de Facultade)
 • Belén Fernández Suárez (Representante do PDI designado en Xunta de Facultade)
 • Rocío Lojo Yáñez (Representante do alumnado)
 • Paula Alexandra Falce (Representante do alumnado)
 • Roberto Antelo Insua (Representante PAS)

COORDINACIÓN ACADÉMICA

 • Coordinador do Grao Socioloxía: Carlos Diz Reboredo
 • Titor Primeiro Curso Grao de Socioloxía: Laura Suárez Grimalt
 • Titora Segundo Curso Grao Socioloxía: María José Andrade Suárez
 • Titora Terceiro Curso Grao de Socioloxía: Eleder Piñeiro Aguiar
 • Titora Cuarto Curso Grao Socioloxía: Laura Román Masedo
 • Responsables Practicas Curriculares Grao Socioloxia: Paloma Moré Corral
 • Responsable Prácticas Extracurriculares Grao Socioloxía: Laura Román Masedo
 • Coordinador de Traballos de Fin de Grao Artak Mkrtichyan
 • Coordinadora Master en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria: Mónica Belén Fernández Suárez
 • Coordinador Master en Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos: Eduardo Guillén Solorzano
 • Coordinación Máster en Métodos Avanzados de Investigación e Innovación na Análise Social: José Cortés Vázquez
 • Responsable Plan de Acción Titorial: Laura Suárez Grimalt
 • Profesora Responsable de Calidade e Converxencia: Laura Suárez Grimalt